اعضای کمیته علمی :

 • آقای دکتر غلامحسین امیر حکیمی
 • آقای دکتر علی ربانی
 • خانم دکتر مریم رزاقی آذر
 • آقای دکتر اکبر احمدی
 • خانم دکتر زهره کرمی زاده
 • آقای دکتر حمداله کرمی فر
 • خانم دکتر آریا ستوده
 • آقای دکتر رحیم وکیلی
 • خانم دکتر مهین هاشمی پور
 • آقای دکتر مهدی سالک
 • خانم دکتر نصرت قائمی
 • آقای دکتردانیل زمانفر
 • خانم دکتر مهرنوش کوثریان
 • خانم دکتر زهرا کاشی
 • خانم دکتر عادله بهار
 • خانم دکتر عذرا اخی
 • خانم دکترلیلا اسدیان
 • خانم سهیلا شاه محمدی
 • خانم دکتر فرزانه روحانی
 • خانم دکتر حشمت مویری
 
English فارسی