نحوه تنظيم و ارسال مقاله
مقاله هاي مرتبط از كليه شاخه هاي مشخص شده درفهرست محورهاي تخصصي همايش پذيرفته مي‌شوند. از نويسندگان محترم تقاضا مي‌شود مقاله اوليه خود را از طريق سايت كنگره ارسال نمايند.
نويسندگان محترم توجه داشته باشند در صورتي كه در ارسال فايل مقالات خود از طريق سايت كنگره به مشكلي برخورد نمودند پس از ثبت نام مقاله خود مي توانند فايل آن را به نشاني الكترونيكي همايش ارسال نمايند.
اين مقالات، جهت ارزيابي براي داوران ارسال خواهد شد و نتيجه داوري ها نيز به نويسندگان اعلام مي‌شود.مقالات كامل مي بايست با رعايت تمامي نكات مندرج در دستورالعمل تهيه مقاله تنظيم گرديده و از طريق سايت كنگره ارسال گردند. مقالاتي كه براي ارائه در كنگره پذيرش شوند، در CD مجموعه مقالات كنگره نيز منتشر خواهند شد.


جهت نگارش و تنظيم مقالات، از فونتهای زير استفاده نماييد:


 • عنوان مقاله كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد. (قلم نازنين 16 ضخيم)
 • اسم (يا اسامي) نويسندگان و عناوين علمي (قلم نازنين 12 ضخيم) و عهده‌دار مكاتبات با ٭ مشخص شود.
 • آدرس كامل پستي يا پست الكترونيكي عهده‌دار مكاتبات (قلم نازنين 10 نازك).
 • كلمات كليدي (حداكثر 6 كلمه، قلم نازنين 12 ضخيم).
 • چكيده متن حداكثر 300 کلمه حاوي نکات اصلي و نتايج مقاله به دو زبان فارسي و انگليسي (قلم نازنين 12 نازک و قلم Arial نازک).
 • متن اصلي با مقدمه آغاز شده و با نتيجه‌گيري پايان پذيرد و بسته به نوع مقاله داراي بخش‌هاي نظري، شرح، محاسبات، بحث و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات باشد. (قلم Times New Roman 12 نازک)
 • فاصله بين خطوط single انتخاب شود.
 • سرفصلها با قلم Times New Roman14 ضخيم مشخص شود.
 • جداول و شكل‌ها به ترتيب شماره‌گذاري شده، عناوين جداول بالاي هر جدول و عناوين شكل‌ها زير آن آورده شود.
 • حاشيه از بالا 5/2 سانتي‌متر و از چپ و راست به ترتيب 2 و 3 سانتي‌متر در نظر گرفته شود.
 • نتايج بصورت كوتاه و شماره‌بندي باشد.
 • تشكر و قدرداني در صورت نياز.
 • در متن مقاله شماره منابع در كروشه [ ]‌ درج شود و توضيح آن در فهرست منابع به ترتيب: نام نويسنده، نام اثر، نام مجله يا كتاب بهمراه شماره جلد، شماره صفحات و تاريخ نشر، مشخص شود.
 • متن‌هاي لاتين با قلم Arial و در اندازه‌هاي فوق تهيه شود.
 • مقالات (حداكثر در شش صفحه) و خلاصه مقاله به‌صورت مجزا هر كدام در محيط Word 2000 يا Word XP ، با استفاده از سیستم ارسال مقالات موجود در سایت بر اساس فراخوان اول و دوم به دبیرخانه همایش ارسال گردد.

 
English فارسی