زمانهای کلیدی همایش

فراخوان اول - دريافت خلاصه مقالات 5 خرداد1392
شروع داوری مقالات 7 خرداد1394
اعلام نتايج پذيرش مقالات 10 خرداد1394
شروع همايش 20 خرداد 1394
 
English فارسی