برنامه کارگاه

برنامه کارگاهها به شرح زیر به اطلاع میرسد.

 

برنامه کارگاه

 

سخنران

روز

ساعت

کارگاه تغذیه در دیابت

خانم دکتر زهرا سعید رضایی - خانم سارا عالمیان

پنج شنبه

21/3/94

9-10.30

کارگاه SMBG

اقای دکتر دهقان

پنج شنبه

21/3/94

11-13

کار گاه اختلال رشد

خانم دکتر صانعی فرد- خانم دکتر عباسی

پنج شنبه

21/3/94

14-16

کارگاه تفسیر تستهای تیروئیدی

خانم دکتر هاشمی پور

جمعه

22/3/94

10-12
English فارسی