نحوه پرداخت حق ثبت نام
نحوه پرداخت حق ثبت نام پوستر

ارائه دهندگان پوستر مبلغ 600000 هزار ریال بابت حق ثبت نام، به حساب شماره 2178435122008 نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران واریز و اصل فیش را روز برگزاری کنگره به دبیرخانه ارائه نمایند


English فارسی