راهنمای تنظیم مقالات

1. خلاصه مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و حاوی عناوین زیر باشد:

2. - عنوان مقالهTitle ، نام نویسنده (نویسندگان ) Authors ، مقدمه و هدفObjectives and Introduction ، موادو روشهاMethods & Materials ، - یافته هاResults - بحث Discussion - نتیجه گیریConclusion - کلمات کلیدی Key words (3تا 5 کلمه)

3. چکیده مقاله حداکثر در 300 کلمه تهیه گردد.

4. مقالات ارسالی توسط نرم افزار Microsoft Word 2003 یا 2007 تایپ شود.

5. مقالات انگلیسی با فونت Times new roman و مقالات فارسی Bmitra ارسال گردد.

6. سایز فونت تیتر مقاله 14 bold , affiliations 12 bold و متن با سایز 12 نوشته شود.

Affiliations شامل:

7. نویسنده دانشجو: مقطع و رشته تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه محل تحصیل ، ایمیل و شماره تماس مسئول مکاتبات

8. نام ارائه دهنده مقاله با underline مشخص گردد.

9. مسئوليت مطالب ارسالی از لحاظ اصول انشايی و رعايت اصول اخلاق پژوهشی به عهده نويسندگان است

10. پس از ارسال مقاله،پیامی مبنی بر دریافت مقاله به فرستنده ارسال خواهد شد.

11. در صورت عدم دریافت Email بعد از 48 ساعت از ارسال مقاله با تلفن های دبیر خانه تماس بگیرید.

12. پس از بررسی مقالات توسط داوران محترم ،نتیجه پذیرش از طریق E-mail به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

13. مهلت ارسال مقـالات تـا تـاریخ 5 مهرماه 1393می باشد.

14. - سخنرانی از طریق نرم افزار 2003, 2007 Power point انجام می پذیرد.

15. - پوسترهای ارسالی می بایست در سایزcm 70*110 تهیه گردد. همچنین طراحی پوستر نیز دارای امتیاز می باشد.

 
English فارسی