زمانهای کلیدی همایش

فراخوان اول - دريافت خلاصه مقالات 5/5/93 لغایت 25/7/93
اعلام نتايج پذيرش مقالات 15/8/93
شروع همايش 22/8/93
 
English فارسی