مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی به شرح زیر می باشد


 

لیست سخنرانیاطلاعیه های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.


 


final .pdf
English فارسی