هدف از برگزاري اين همايش ارائه آخرين دستاوردها و پژوهش هاي انجام شده در زمينه بیماری سرگیجه مي باشد. بديهي است مشاركت گسترده و فعال دست اندركاران سيستم بهداشت و درمان در تحقق اهداف تعيين شده موثر و ارزشمند خواهد بود.


 
English فارسی