برنامه سمینارسرگیجه ((vertigo

روز اول پنج شنبه 1393/7/17

ساعت

موضوع

سخنران

8/25- 8

تلاوت قرآن مجید وافتتاحیه

هیئت رئیسه: آقای دکتر اکبری- خانم دکتر شریفی- آقای دکتر عابدینی

8/40- 8/25

آناتومی

آقای دکتر نواله رضایی

PHDعلوم تشریح و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

9/10- 8/40

فیزیولوژی

آقای دکتراسماعیل اکبری

متخصص فیزیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

9/40- 9/10

تعریف و کلیات

آقای دکتر ابراهیم خوش نما

متخصص مغز و اعصاب

10/10- 9/40

معاینات نورو اتولوژی

خانم دکتر آتنا شریفی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10/40- 10/10

تست های شنوایی سنجی

آقای شکراله زاده

ادیومتریست

11- 10/40

استراحت وپذیرایی

هیئت رئیسه: آقای دکتر پورموسی- خانم دکتر کریمی- خانم دکتر هندویی

11/30- 11

فیستول وستیبولار ، منیر

آقای دکتر رستم پورموسی

متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

11/50- 11/30

نوریت وستیبولار

خانم دکترنرگس کریمی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

12/10- 11/50

دارودرمانی در بیماران مبتلا به سرگیجه

خانم دکتر نرجس هندویی

داروساز بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

12/30- 12/10

سرگیجه های مرکزی

خانم دکتر اشرف زروانی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

12/40- 12/30

پرسش و پاسخ


برنامه سرگیجه ((vertigo

روز دوم جمعه 1393/7/18

ساعت

موضوع

سخنران

8/45- 8/40

تلاوت قرآن مجید

هیئت رئیسه: خانم دکتر تبریزی- آقای دکتر باغبانیان- آقای دکتر چراغ مکانی

9/15- 8/45

سرگیجه های ارثی

خانم دکتر نسیم تبریزی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

9/45- 9/15

سرگیجه حمله ای وضعیتی خوش خیم

آقای دکتر سید محمد باغبانیان

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10/15- 9/45

سایر موارد سرگیجه های Paroxysmal

آقای دکتر حامد چراغ مکانی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10/45- 10/15

برخورد با بیمار مبتلا به سرگیجه

آقای دکتر محمود عابدینی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

11/05- 10/45

استراحت

هیئت رئیسه: خانم دکتر الیاسی- آقای دکتر عبدی- آقای دکتر تقوی

11/25- 11/05

سرگیجه های Psychogenic

خانم دکترفروزان الیاسی

متخصص روانپزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

11/50- 11/25

Neuroimaging در بیماران دچار سرگیجه

آقای دکتر عبدی

متخصص رادیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

12/15- 11/50

Rehabilitation در بیماران دچار سرگیجه

آقای دکترحمید رضا تقوی

متخصص طب فیزیکی

12/30- 12/15

پرسش و پاسخ

 
English فارسی