آقای دکتر حامد چراخ مکانی متخصص مغز واعصاب استاد یار دانشگاه و دبیر علمی برنامه
خانم دکتر آتنا شریفی - متخصص مغزو اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آقای دکتر رستم پورموسی- متخصص گوش و حلق و بینی - و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آقای دکتر سید محمد باغبانیان متخصص مغزو اعصاب- و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آقای دکتر محمود عابدینی-متخصص مغزو اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
خانم دکتر نرجس هندویی داروساز بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آقای دکتر نواله رضایی عضو هیت علمی دانشگاه
آقای دکتراسماعیل اکبری متخصص فیزیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
خانم دکتر اشرف زروانی -متخصص مغزو اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
خانم دکتر نسیم تبریزی-متخصص مغزو اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
خانم دکترفروزان الیاسی-متخصص روانپزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آقای دکترروح اله عبدی -متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آقای دکترحمید رضا تقوی -متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
خانم دکتر نرگس کریمی متخصص بیماری های مغز واعصاب وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

خانم د


 
English فارسی