رئیس همایش: دکتر احمد علی عنایتی

011-33257230
دبیر همایش : دکتر حامد چراغ مکانی
دبیر خانه : ساری .میدان معلم .دانشگاه علوم پزشکی مازندران .معاونت تحقیقات وفناوری 33259330-011

011-33044899
مکان برگزاری : ساری .سه راه جویبار دانشگاه علوم پزشکی .سالن آیت اله کوهستانی 
English فارسی