زمانهای کلیدی همایش

فراخوان اول - دريافت خلاصه مقالات 1393/7/2
شروع داوری مقالات 1393/7/3
اعلام نتايج پذيرش مقالات 1393/7/6
شروع همايش 1393/7/17
 
English فارسی