برنامه ارائه پوستر سمینارسرگیجه((vertigo

زمان ارائه روز پنج شنبه 1393/7/17 ساعت 9صبح

اندازه وسایز پوستر 70در90

محتوی ، سایز ، خط ومتن بر عهد نویسند ه ویا نویسندگان خواهد بود

موضوع

ارائه دهنده پوستر

بررسي نحوه برخورد و اقدام بهورزان در خصوص شکایت سرگیجه مادران ،پس از زایمان در شبکه بهداشت تنکابن ...

نوید سوداگر امیری ورویا منتظری

Systemic or Medical Causes of Vertigo

Narges Karimi, Atena Sharifi, Nasim Tabrizi

نقش وب سایت‌های آموزشی معتبر سرگیجه در برقرای ارتباط موثر بیمار و تیم درمانی: ارزیابی موردی

دکتر حسن صیامیان ،مدیا حمیدی راد و افسانه شهرابی

کاربرد رادیولوژی در تشخیص سرگیجه : رهنمودی برای پزشکان و متخصصان و کارکنان رادیولوژی

فاطمه خدادوست و دکتر حسن صیامیان

نقش گیاهان دارویی در درمان سرگیجه: بایدها و نبایدها

دکترحسن صیامیان، دکتر مصطفی معلمی ومصطفی عطایی

موانع آموزش به بیماران دچار سر گیجه

مصطفی عطایی

سرگیجه: علامت حیاتی در بیماران دارای استومی(مقاله مروری)

نسرین سرابی

vestibular Rehabilitation for Patients With Dizziness and Imbalance

Athena Sharifi Razavi

سرگیجه علامت شایع مسمویت با سرب در محیط کار

سیده سلاله رمضانی ، سید رضا عقیلی و میر تقی میر محمدی

سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم به عنوان عارضه تصادفات رانندگی :مطالعه مروری

دکتر رضا حبیبی ساروی، دکتر حسام سیدین

توانبخشی عصبی سرگیجه

مسعود غریب و سید علی حسینی

اندازه وسایز پوستر 70در90

محتوی ، سایز ، خط ومتن بر عهد نویسند ه ویا نویسندگان خواهد بود

 
English فارسی